İki Yıl Garanti

BY OPTİK koleksiyonunun tüm çerçeveleri, laboratuvarımızda TS EN ISO 12312-1/A1 -TS EN ISO 12870:2015 -TS EN ISO 10685/1’e göre kullanım testini başarıyla geçmiştir, korozyona dayanıklı, ışığa dayanıklı ve Tüketim Malları Yönetmeliğine göre uygunluğu belge tescillidir.

ithal ve yerli üretim gözlük çerçevelerinin garanti şartları  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanmaktadır.

Uygulanması kısaca aşağıdaki gibidir ;

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firma garantisi kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla  20 iş günüdür. Bu süre , mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

…-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

GARANTİ  BELGESİ  UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı. (vize tarihi değil)

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

— Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

Diğer Yükümlülükler

— Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) (Değişik:RG-24/4/2011-27914) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Hizmet Yükümlülüğü

— İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

— Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası

— Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki maddelerde de anlatıldığı üzere garanti şartları kurallara bağlıdır. Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki ; ilettiğiniz her türlü dilek, temenni ve şikayetlerinizde müşteri memnuniyeti esas olmalıdır.

Arızalı gözlük çerçevesinin garanti belgesi ile birlikte ilgili firmaya ulaştırılması zorunludur. Tedarikçi firma tarafından incelenen çerçeve üretim kuralları çerçevesinde orjinaline uygun tamir edilmekte, bakımı ve balans ayarları yapılmakta ve gerekiyorsa kaplaması yenilenmektedir. Bu süre her ne kadar 20 işgünü denilse de tedarikçi firmalar tarafından mümkün olan en kısa sürede zaten halledilmektedir.

Eğer tamiri mümkün değil ve meydana gelen arızanın üretim hatalarından kaynaklanması durumunda yenisi ile değiştirilmektedir. Altıncı maddede belirtilen kullanım hatalarından ve garanti belgesinde belirtilmiş olan kullanım şartlarına aykırılıktan dolayı arızalanmış, kırılmış, camları veya çerçevesi çizilmiş, başka bir kişi veya servis tarafından tamir edilmeye çalışılmış, kolonya vb. gibi kimyasal solüsyonlarla silinmek suretiyle kaplaması bozulmuş ve balans ayarları değiştirilmiş gözlükler garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Bunun tespiti için gerekli test cihazları TSE ‘de, ve birçok üretici firmada mevcuttur. İthalatçı firmalar da bu imkanlardan faydalanabilmektedirler.

Sadece sap değişimi gerektiren gözlük çerçevelerinin yenisi ile değiştirme talepleri değerlendirilmeyecektir. Bu gibi şikayetlerinizde veya yedek parça talepleriniz için muhatap tedarikçi firma ile temasa geçerek ihtiyaçlarınızı tedarik etmeniz hem sizlerin hem de firmaların hizmet hızını arttıracaktır.

Garanti belgeleri üzerinde belgenin alındığı tarih ve sayı bulunmalıdır. Tedarikçi firmalar 2 yılda bir kez belgelerini vize ettirmek zorundadırlar ancak bu vize tarihinin garanti belgesi üzerine yazılma zorunluluğu asla yoktur. Bu sebeple optisyenlik müesseselerimizin “bu belgeler eski, siz bunları yenileri ile değiştirin” gibi talepler ile tedarikçilerine geri göndermeleri doğru bir uygulama değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Optik Servisi ile yaptığımız görüşmelerde, Garanti Belgesi üzerindeki vize tarihinin SGK tarafından değerlendirilmeyeceği ama dikkat edilecek önemli hususun “tüketiciye satış tarihi” olduğu tarafımıza belirtilmiştir. SGK il müdürlüklerinde “vize tarihi” ile ilgili sorun yaşayan meslektaşlarımızın muhatap memurlara SGK Genel Müdürlüğü-Ankara Optik Servisini arayıp bilgi almaları gerektiği belirtilmelidir.

Garanti belgesinin tarihi eski veya vize tarihi yok gibi sebeplerle hiçbir meslektaşımızın SGK sözleşmesi feshedilemez.

Bu sebepten dolayı son günlerde garanti belgelerinin yeni tarihli olanları ile değiştirilmesi gerektiği yönündeki bilgi yanlıştır.

Raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.